Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › amministrazione
Amministrazione
11/11/2014
Incumintzat oe (martis 11 de santandria) unu tziclu de cummissiones chi ant a tratare medas argumentos pro ammaniare su Cussýgiu Comunale imbeniente. Intre sos temas in discussione finas su Pianu Urbanýsticu Comunale
27/10/2014
Est Maurýtziu Caristia su diretore generale nou de sa Comuna de TÓtari. Sa giunta comunale sas dies coladas, cun delýbera n¨meru 244, s'est espressada a manera favorŔvole a su cunferimentu de s'incÓrrigu
12/8/2014
Colant sas decraratziones programmÓticas ma setzi cun 18 votos in favore (19 cun su suo). Sos nodos abbarant ma sunt rinviados a su mese de cabudanni
11/8/2014
Sĺassemblea arribat a pustis de sĺ¨rtimu Cussýgiu chi est istadu disertadu dae medas in sĺ└ula. Oe (martis) in una cunferŔntzia istampa in Palatzu Ducale, Sanna e sa giunta ant a esp˛nnere su traballu fatu in custas primas 60 dies de guvernu
8/8/2014
Un'Óula belle b˛ida e unu sýndigu cun sa giunta sua chi non bi fiant. Custu est su retratu de Palatzu Ducale in sa setziada de gi˛via de su Cussýgiu comunale ma mescamente una sýntesi "visiva" de sa fase polýtica tataresa
21/7/2014
Su tratamentu econ˛micu detzýdidu pro sĺincÓrrigu est de 120 mýgia Ŕuros lordos a sĺannu. Sĺavisu pro sa manifestatzione de interessu est istada publicada sas dies coladas in su situ de sa Comuna de TÓtari
4/7/2014
Prima setziada de su cussýgiu comunale in Palatzu Ducale.Su sýndigu de TÓtari, Nicola Sanna at giuradu e presentadu sa giunta
12/6/2014
Su primu tzitadinu at aviadu su traballu cun sos assessores e at inditadu sas prioridades: manutentzione de sas istradas, birde p¨blicu, ambiente, emergŔntzia abba potÓbile
11/6/2014
Sanna e assessores sunt giai operativos
25/4/2014
Dae su 26 de abrile Terranoa at a tŔnnere una Cummissione Ispetziale pro su chi pertocat sos dannos cajonados dae s'alluvione de su mese de santandria coladu
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas