Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › incidenti
Incidenti
24/9/2016
Su mortu est Mario Urgias, rappresentante de sa Lavazza
2/9/2016
Una fŔmina est adurada ferta
5/8/2016
Intzidente istradale a curtzu de Golothene
9/6/2016
Assemini: ruet unu muru, fertu su traballadore
26/5/2016
Est rutu in intre de unu tremene in s'istrada Durgale- Garteddý
20/1/2015
Essit a foras de istrada in Otzana: morit unu pitzinnu de 19 annos, 3 feridos graves
8/1/2015
S'intzidente est capitadu gi˛via colada a merie in N¨goro. Sos dotores narant chi su pitzinnu tenet medas trÓumas ma paret chi non siet in perýgulu de vida.
27/12/2014
Duos mortos e tres feridos in s'intzidente istradale capitadu afaca a sa localidade Sa Conca. In su logu, s'elic˛teru de sos Výgiles de su Fogu e su personale de su 118 de Laerru e de TŔmpiu
4/12/2014
Una mÓchina in diretzione de TÓtari s'est capotada. Sa politzia e sos carabineris sunt faghende sos rilievos. In su logu finas sos výgiles de su fogu e s'ambulÓntzia. Problemas in su trÓficu
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas