Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizienuoroCronacaIncidenti › Iscobadu unu pitzinnu de 14 annos in Pratza de ItÓlia
S.A. 8 gennaio 2015
S'intzidente est capitadu gi˛via colada a merie in N¨goro. Sos dotores narant chi su pitzinnu tenet medas trÓumas ma paret chi non siet in perýgulu de vida.
Iscobadu unu pitzinnu de 14 annos in Pratza de ItÓlia


N¨goro - Unu pitzinnu de 14 annos est istadu iscobadu in N¨goro. S'intzidente est capitadu gi˛via colada a merie in Pratza de ItÓlia.
Sas conditziones de paret chi siant graves ma no est in perýgulu de vida. Segundu sos primos atzertamentos su pitzinnu fiat rugrende su caminu cando est arribada una mÓchina chi l'est andada a subra.
Como est ricoveradu in s'ispidale Santu Frantziscu de N¨goro. Su bulletinu mŔigu faeddat de politrÓumas. In su logu sunt arribados sa Politzia Munitzipale, sos carabineris e su 118.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas