Tatari.it
Noas    Vìdeu   
Tatari.itnotiziealgheroCronacaIncidenti › Intzidente in Fertilia
S.A. 2 settembre 2016
Una fèmina est adurada ferta
Intzidente in Fertilia


S'ALIGHERA/L'ALGUER- Intzidente custu mangianu in sa fratzione de Fertilia, in ube duos veturas si sunt iscutas intre de sas carreras de Zara e de Parenzo.
S'intzidente est capitadu ca una de sas veturas no at respetadu su deretu de passare a innantis de s'àtera vetura.
Una fèmina est adurada ferta a manera lèbia.

In sa foto:s'intzidente
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsàbile linguìstico: Mario Sanna
© 2000-2021 Mediatica sas