Tatari.it
Noas    Vėdeu   
Tatari.itnotiziesassariCronacaIncidenti › S'Alighera -Tātari, māchina si capotat: duos feridos
S.A. 4 dicembre 2014
Una māchina in diretzione de Tātari s'est capotada. Sa politzia e sos carabineris sunt faghende sos rilievos. In su logu finas sos vėgiles de su fogu e s'ambulāntzia. Problemas in su trāficu
S'Alighera -Tātari, māchina si capotat: duos feridos


Tātari - Intzidente malu in s'istrada a bator cursias chi cullegat s'Alighera a Tātari. Duos sos mezos intzidentados, una māchina e unu furgone, chi fiant andende a Tātari e unu de custos s'est capotadu.
Paret chi s'utilitāria, una Dacia Sandero, apat in unu in unu frenadu pro no iscobare unu cane e dae palas est istada tzentrada e investita dae su furgone. Su corfu est istadu meda forte chi at cajonadu su capotamentu de sa māchina.
Sunt duas sas pessones feridas: unu est istadu ricoveradu in su Repartu Rianimatzione in prōgnosi riservada, mentres s'āteru at āpidu carchi fratura. Si tratat de agentes de politzia penitentziāria chi aiant finidu su turnu de traballu in Bancali e fiant andende a domo. Politzia e carabineris ant fatu sos rilievos e reguladu su trāficu. In su logu bi fiant finas sos vėgiles de su fogu e tres ambulāntzias.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsābile linguėstico: Mario Sanna
Š 2000-2024 Mediatica sas