Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › olbia
Olbia
5/5/2016
Domýniga 8 de maju su cantautore nugoresu Piero Marras at a fÓghere unu cuntzertu in Alzachena.
1/5/2016
Sos ismeraldinos binchent pro duas retes a una in subra de s'Albalonga sighint a isperare
30/4/2016
Unu grupu de tzitadinos at ocupadu su palatu comunale pro protesta contra de sa bennida de 80 migrantes
18/5/2015
Una rechesta ispetzýfica de informatziones ambientales e adotzione de sos provedimentos addatos subra de su cantieri edilýtziu a faca de sa de Tres IspiÓgias de Gulfu di li Ranci est istada fata dae s'ass˛tziu Grig
2/4/2015
Su calendÓriu est istadu presentadu in sa galera betza de Bonu Caminu de Casteddu. Cuntzertos dae s'8 a su 16 de austu
1/4/2015
Su Parcu Natzionale de s'Artzipelagu de Sa Madalena at a Ŕssere protagonista in s'apuntamentu internatzionale de s'Expo' 2015 chi s'at a fÓghere in Milanu a incumintzare dae su 1 de maju finas a su 31 de santugaine
17/3/2015
Un'isport chi diventat passione. Naschet gasi s'ass˛tziu Mtb Gaddura chi donat a su p¨blicu s'oportunidade de abbaidare sas bellesas de sa Sardigna in bitzicreta (mountain bike)
13/2/2015
Maria Diana Zanichelli, 85 annos, fiat dae tempus meda in letu pro curpa de una maladia grave, mentres s'˛mine de 90 annos Bastiano Zanichelli paret chi apat Ópidu un'infartu. S'allarme est istadu dadu dae unu parente, chi non los bidiat dae carchi die
11/12/2014
S'˛mine paret chi siat abarradu sofocadu dae su fumu m˛idu dae unu fogu chi aiat allutu pro si caentare
18/11/2014
Sa cumpagnia aŔrea de su BŔlgiu at a traballare cun s'aereoportu gadduresu. Dae su 27 de maju de su 2015, sa Sardigna at a Ŕssere cullegada cun Bruxelles
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas