Tatari.it
Noas    Vìdeu   
Tatari.itnotizie › cagliari
Cagliari
21/11/2016
Ses annos e bator meses e interditzione dae sos ufìtzios pùblicos pro s´ex sìndigu
21/11/2016
In Santu Giuanne Suergiu
2/11/2016
Custu mangianu, trèighi migrantes arribados dae s´Algèria a Sant´Anna Arresi
31/10/2016
Santa Missa in su Campusantu e Sacràriu Militare de Santu Micheli in Casteddu su 2 de santandria
22/10/2016
Cras a borta de die in s'istàdiu Sant'Elia in Casteddu
15/10/2016
Cras sos rujos-biàitos ant a giogare in Milanu
11/10/2016
Arrestadu su 5 de abrile e isospesu, como Antonello Peru, podet torrare in Consìgiu Regionale
14/9/2016
Eris mangianu s´assessora at bisitadu sas iscolas de su Gerrei
28/8/2016
Su Casteddu andant in suta de duas retzas, ma posca torrant in pari cun sas marcaduras de Borriello e Sau
16/8/2016
Su Casteddu binchet 5 a 1 contra de sa SPAL
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsàbile linguìstico: Mario Sanna
© 2000-2022 Mediatica sas