Tatari.it
Noas    Vėdeu   
Tatari.itnotiziecagliariPoliticaPolitica › Peru torrat in su Consėgiu Regionale
S.A. 11 ottobre 2016
Arrestadu su 5 de abrile e isospesu, como Antonello Peru, podet torrare in Consėgiu Regionale
Peru torrat in su Consėgiu Regionale


CASTEDDU- Torrat a leare sa cadrea in su Consėgiu Regionale, s'ex vitze presidente ei esponente de FI, Antonello Peru, chi fiat istadu arrestadu su 5 abrile pro s'inchiesta "Sindacopoli". Su reintegru est istadu comunicadu custu mangianu dae su presidente de s'Assemblea Gianfranco Ganau. Duncas torrat a domo, su consigeri- supplente Giancarlo Carta. Sigomente Peru, tenet s'obbligu de dimora in Tātari, at a dčpere dimandare cada borta su permissu a su giųghe pro partetzipare a sas setziadas de su Consėgiu Regionale.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsābile linguėstico: Mario Sanna
Š 2000-2024 Mediatica sas