Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › cagliari
Cagliari
30/11/2016
Custu sero in Genova
21/12/2016
In tres annos peroe sunt istados 17.000
12/12/2016
Arribant cras a Casteddu
10/12/2016
Sa sotziedade chirca de si che sanare.
9/12/2016
Un ˛mine de 47 annos
10/12/2016
In s'istÓdiu Sant'Elia
6/12/2016
Su giòvanu nàschidu in Russia, si ch┤est mortu in sa presone de Uta
5/12/2016
Domýniga sero in sa carrera de Bayle in Casteddu
30/11/2016
Aiait tramudadu 180 mýgia euros dae su contu de su Comunu a cussu suo
25/11/2016
Casteddu: 500 euros pro sos gi˛vanos chi ant 18 annos dae ispendere in "Cultura"
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas