Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziealgheroCulturaArte › Mustra in s'Alighera: Nois semus arte
A.B. 29 maggio 2015
Dae gi˛via 4 a martis 30 de lÓmpadas, dae sas 10,30 a mesudie e mesu, in sa palestra de s'Istitutu Cumprensivu n. 2, in carrera de Tarragona b'at a Ŕssere una mustra de arte
Mustra in s'Alighera: Nois semus arte


S'Alighera - Dae gi˛via 4 a martis 30 de lÓmpadas, dae sas 10,30 a mesudie e mesu, in sa palestra de s'Istitutu Cumprensivu n. 2, in carrera de Tarragona b'at a Ŕssere una mustra de arte intitulada ôNoi siamo arteö. Su týtulu est istadu isseberadu dae sos alunnos de una de sas classes tertzas de s'istitutu.
Sa mustra est setzi sa fase finale de su traballu mannu fatu dae sos alunnos de s'iscola in s'annu iscolÓsticu e arribat setzi a s'agabbu de un'issŔberu atentu de sos traballos.

Totu sas ˛peras presentadas ant Ópidu bis˛ngiu de un'ispÓtziu mannu comente sa palestra chi, pro s'ocasione, mudat pro devŔnnere un'ambiente cumplessu e fintu, in ue s'arte est totale: dae s'ist˛ria a sa valorizatzione de sos benes culturales, dae su teatru a sa fotografia, dae su "design" a sa grÓfica.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas