Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizienuoroCulturaArte › Cristiana Collu torrat a N¨goro. Est sa diretora noa de s'Isre
S.A. 20 aprile 2015
Collu torrat a N¨goro: in sa capitale de BarbÓgia at Ópidu s'incÓrrigu e diretora de su MAN dae su 1997 a su 2011
Cristiana Collu torrat a N¨goro
Est sa diretora noa de s'Isre


N¨goro - Cristiana Collu est sa diretora noa de s'Istitutu superiore regionale etnogrÓficu (Isre) de N¨goro. L'at naradu su presidente de su museu Bruno M¨rgia.
Collu at leadu parte a su bandu fatu dae s'ISRE pro sa chirca de unu diretore nou, a pustis de su pensionamentu de su diretore ist˛ricu Paolo Piquereddu. Sa diretora noa est istada nominada chenÓbura colada cun unu decretu de su presidente de sa giunta regionale, Frantziscu Pýgliaru.

Collu torrat a N¨goro: in sa capitale de BarbÓgia at Ópidu s'incÓrrigu e diretora de su MAN dae su 1997 a su 2011. Dae su mese de freÓrgiu de su 2012 a su 31 de ghennÓrgiu coladu est istada diretora de Trento, una de sas realidades prus dinÓmicas in Ómbitu de arte internatzionale.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas