Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziecagliariTurismoRegione › Turismu: n˛mina de importu pro Morandi
S.I. 28 ottobre 2014
S'Assessore de su Turismu, Artigianadu e CummŔrtziu, Frantziscu Morandi, est istadu nominadu cumponente de su Comitadu permanente pro sa promotzione de su turismu in ItÓlia, in rapresentÓntzia de sas Regiones
Turismu: n˛mina de importu pro Morandi


Casteddu - S'Assessore de su Turismu, Artigianadu e CummŔrtziu, Frantziscu Morandi, est istadu nominadu cumponente de su Comitadu permanente pro sa promotzione de su turismu in ItÓlia, in rapresentÓntzia de sas Regiones. Su Comitadu at a Ŕssere numenadu cras dae su Ministru de sos Benes e Atividades culturales e de su Turismu, DÓrio Franceschini, in ocasione de su de 13 Forum Europeu de su Turismu chi b'at a Ŕssere in NÓpoli finas a su 31 de santugaine chi benit.
źEst de importu a crarire un'istrategia natzionale -afirmat s'assessore Morandi - chi siat a tretu de sebestare formas noas e modalidades de promotzione a s'Ŕsteru, a manera chi in cust'Ómbitu sas Regiones potzant espressare cun craresa su potentziale issoro. Sa Sardigna - at craridu s'assessore - cheret giogare unu ruolu de protagonista in s'Ómbitu de su Coordinamentu turismu de sa CunferŔntzia de sas Regiones pro cumpartzire cun sa destinatzione ItÓlia sas istrategias ¨tiles a s'╠sula pro si collocare in sos mercados internatzionales. Sa lýnia de atzione nostra - at naradu - est in sint˛nia perfeta cun cussa de sa CunferŔntzia, est a nÓrrere chi b'est sa punna pro sighire formas noas de promotzione de s'oferta, s'innovatzione tecnol˛gica in su setore turýsticu, sa semplificatzione amministrativa╗.In sa foto s'assessore regionale Morandi
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2022 Mediatica sas