Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › sardegna
Sardegna
16/11/2016
Si podet votare pro Óere unu solu candidadu
16/11/2016
Fiat delegada a sos Servýtzios Sotziales
18/11/2016
Su movimentu "A Foras", si che preparat a sa manifestatzione de su 23 de santandria
14/11/2016
Benit indagada pro àere cuadu una pratica pro sos cuntributos de unu giòvanu malàidu de SLA
8/11/2016
Gi˛bia su de tres add˛vios de "Leggere con gusto", in sa turre de Santu Giuanne. At a Ŕssere presentadu su romanzu de Mauro Pusceddu, chi at a Ŕssere accumpangiadu dae su binu
8/11/2016
Gi˛bia 10 de santandria dae sas oras 16 in s┤ex masellu comunale, add˛viu cun sos veterinÓrios de s┤ASL
5/11/2016
Lu narat su Consigeri de s'UDC, Gianluigi Rubiu
5/11/2016
Batorchentos operaios aisetant de torrare a traballare
5/11/2016
Lunis Consýgiu Comunale abertu dae sas 8 de mangianu a sas 2 de borta de die
2/11/2016
Dae oe sas dimandas
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas