Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › cronaca
Cronaca
5/12/2016
Domýniga sero in sa carrera de Bayle in Casteddu
3/12/2016
Sa Guardia de Finantza depet seletzionare vinti tenentes
1/12/2016
Custu mangianu in su "campu" de sos Rom sos operaios de su comune ant imboladu a terra sas baracas abusivas
30/11/2016
Aiait tramudadu 180 mýgia euros dae su contu de su Comunu a cussu suo
24/11/2016
Dannos in sa tzitade de Aristanis
21/11/2016
Ses annos e bator meses e interditzione dae sos ufýtzios p¨blicos pro s┤ex sýndigu
21/11/2016
In Santu Giuanne Suergiu
17/11/2016
Una bomba in s'agriturismu de Santa Reparada
18/11/2016
Su movimentu "A Foras", si che preparat a sa manifestatzione de su 23 de santandria
14/11/2016
Benit indagada pro àere cuadu una pratica pro sos cuntributos de unu giòvanu malàidu de SLA
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas