Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesassariCronacaDisabili › Firino: źEst arribende su dinare dae sa Regione╗
S.I. 3 febbraio 2015
S'ass˛tziu Angsa Sassari Onlus at partetzipadu a s'add˛viu cun s'Assessora Firino pro chircare de p˛nnere unu mŔdiu a su problema grave de s'assistŔntzia educativa e de su trasportu de 132 pitzinnos disÓbiles de sa Provýntzia de TÓtari
Firino: źEst arribende su dinare dae sa Regione╗


TÓtari - S'ass˛tziu Angsa Sassari Onlus at leadu parte lunis coladu, in sos locales de sa Regione in carrera de Umberto in TÓtari, a s'add˛viu cun s'Assessora Firino pro chircare de p˛nnere unu mŔdiu a su problema grave de s'assistŔntzia educativa e de su trasportu de 132 pitzinnos disÓbiles de sa Provýntzia de TÓtari. A s'add˛viu fiat presente s'Assessore provintziale Musmeci, sos traballadores, sos sindacados, sos ass˛tzios prus rapresentativos de sos istudentes, s'Assessora Firino at decraradu źSemus inoghe pro p˛nnere mŔdiu a manera cuncreta a custu problema╗ e at sutaliniadu sa cumplessidade de sa situatzione dae unu puntu de vista tŔcnicu-amministrativu. At torrare a nÓrrere chi massimamente su 4 de freÓrgiu at a bŔnnere aprovadu in Cussýgiu regionale in manera urgente s'emendamentu a sa FinantziÓria chi at a fÓghere a manera de impreare sas resursas pro torrare a fÓghere incumintzare su servýtziu.
Su chi est essidu a campu dae totu sos sugetos presentes est s'urgŔntzia de torrare a ativare deretu su servýtziu giai dae custa chida e chi sos pitzinnos torrent a iscola in tempos lestros. Cunsideradu chi b'est sa voluntade polýtica de p˛nnere mŔdiu a custu problema e bida sa disponibilidade de totu sas parte interessadas, s'Angsa de TÓtari proponet de agatare deretu una solutzione tŔcnicu amministrativa a manera chi sa Regione potzat comunicare a manera formale a sa Provýntzia su contenutu ispetzýficu e vinculadu de s'emendamentu a manera chi s'ente proývintziale potzat prorogare su cuntratu cun sa cooperativa chi gestit su servýtziu. Setzi in custa manera sos pitzinnos nostros ant a p˛dere torrare a iscola deretu.
S'ass˛tziu Angsa dat atu de s'impinnu de s'Assessora regionale pro isblocare sa situatzione ma espressat sa preocupatzione sua pro duos motivos. Dae un'ala ca s'emendamentu isblocat setzi 200 mýgia Ŕuros chi ant a permýtere de torrare a Ŕssere ativu su servýtziu ma setzi pro unu mese e mesu e non pro agabbare totu s'annu iscolÓsticu. Est de importu e pedimus chi bŔngiant postas in FinantziÓria finas Óteras resursas chi permitant de fÓghere sighire su servýtziu finas a su mese de lÓmpadas, a manera de evitare Óteras interrutziones negativas e graves meda pro sos pitzinnos e sas famýlias. Dae s'Ótera ala ca dae unu puntu de vista tŔcnicu e formale s'emendamentu no at a p˛dere Ŕssere deretu esecutivu: pro Ŕssere deretu esecutivu devet sighire s'iter de aprovatzione de sa lege FinantziÓria e in s'ip˛tesi mŔgius sa FinantziÓria at a Ŕssere aprovada a fine de freÓrgiu.

Isperemus chi sa Giunta reginale, in acordu cun totu su Cussýgiu, at a garantire resursas de a su mancu Óteros 500 mýgia Ŕuros pro agabbare s'annu iscolÓsticu e chi pro s'annu imbeniente 2015-2016 bi siat una dotatzione finantziÓria id˛nea.
S'Angsa pedit finas una mesa cumpartzida aberta a sos ass˛tzios pro fissare sos istandard cualitativos de su servýtziu.


In sa foto: s'Assessora Firino

Auspichiamo che la Giunta regionale, in accordo con l'intero Consiglio, garantisca risorse di almeno altri 500 mila euro per concludere l'anno scolastico e che per il prossimo anno 2015-2016 ci sia una dotazione finanziaria idonea. L'Angsa chiede anche un tavolo condiviso aperto alle associazioni per stabilire gli standard qualitativi del servizio.

Nella foto l'assessore Firino
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas