Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesardegnaPoliticaScuola › DisÓbiles e iscola: intervenit Firino
A.B. 23 gennaio 2015
S'assessora regionale de s'Istrutzione P¨blica at annuntziadu chi sos fundos pro su deretu a s'ist¨diu sunt giai istados erogados a sas Provýntzias sardas
DisÓbiles e iscola: intervenit Firino


Casteddu - źEst arribadu su mamentu chi cadaunu si leet sas responsabilidades suas. Sa Regione at fatu sa parte sua eroghende s'istantziamentu intreu de 41291 Ŕuros chi deviat a sas Provýntzias pro garantire su deretu a s'ist¨diu de sos istudentes disÓbiles in tempos prus lestros cunforma a su tempus coladu, est a nÓrrere in cointzidŔntzia cun s'incumintzu de s'annu iscolÓsticu╗.

At rispostu gosi s'assessora regionale de s'Istrutzione P¨blica ClÓudia Firino a sa Cgil pro su chi pertocat sa chistione de sos istudentes disÓbiles. źEst importante a nÓrrere chi custu servýtziu est cofinantziadu dae Provýntzias e Regione. In TÓtari su dinare est agabbadu ca, ispesu totu su finantziamentu regionale, est mancadu de su totu su contributu finantziÓriu de sa Provýntzia. Difatis sas Óteras Provýntzias garantint, mancari intre milli dificultades, sa continuidade de su servýtziu e non cÓpitat su chi cÓpitat in TÓtari╗.

źNaradu custu - sighit - pro dare un'informatzione cumpreta, sigomente sa tutela de su deretu a s'ist¨diu de sos istudentes cun disabilidade m'interessat a manera particulare e torrende a nÓrrere s'ausŔntzia de responsabilidade de sa regione in custa ist˛ria lŔgia, amus agatadu una prima solutzione pro ris˛lvere su problema eroghende deretu, trÓmite s'Assessoradu regionale de sos Entes Locales, sos 2/12 de su Fundu ¨nicu. In prus amus a prop˛nnere un'emendamentu a sa FinantziÓria in discussione dae sa chida chi intrat in Cussýgiu Regionale cun s'idea de garantire a totu sos istudentes disÓbiles s'assistŔntzia e su trasportu╗, at agabbadu s'assessora Firino sutalineende chi sa Giunta regionale at propostu, in sa finantziÓria imbeniente, unu millione in prus pro sos istudentes disÓbiles.

In sa foto: s'assessora regionale ClÓudia Firino
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas