Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesassariCronacaArresti › Furat e iscudet unu vigilante: arrestadu un'˛mine tataresu de 47 annos in s'Auchan
S.A. 8 gennaio 2015
S'˛mine at chircadu de furare s'epiladore a lughe pulsada, ma cando sos vigilantes ant mutidu sa Politzia, at chircadu de fuire chirchende de brincare sos cantzellos postos in s'intrada de su tzentru cummertziale e a pustis de isc¨dere cun una testada su petus de un'addetu a sa seguresa
Furat e iscudet unu vigilante: arrestadu un'˛mine tataresu de 47 annos in s'Auchan


TÓtari - At chircadu de furare mertze e a pustis at chircadu de fuire unu tataresu firmadu mŔrcuris a sero in su tzentru cummertziale Auchan in zona Predda Niedda. A. B. de 47 annos est istadu agatadu dae sos addetos a sa vigilÓntzia mentres furaiat una cunfetzione dae sos iscafales de Mediaworld e chircaiat de nde bogare su sistema de antitachŔgiu cun un'aparŔchiu eletr˛nicu.
S'˛mine, invitadu dae sos impiegaods, at cunsignadu a pustis s'ogetu furadu, un'epiladore a lughe pulsada de su valore de belle 300 Ŕuros ma cando sos vigilantes ant mutidu sa Politzia at chircadu de fuire chirchende de brincare sos cantzellos de s'intrada de sa butega e a pustis de isc¨dere cun una testada su petus de un'addetu a sa seguresa.
Arribadu a su logu, s'echipÓgiu de sa Volante l'at arrestadu e giutu in Cuestura. Setzi a pustis de sas formalidades de su casu, est istadu acumpangiadu a su domitzýliu suo in istadu de arrestu gasi comente est istadu dispostu dae s'Autoridade GiuditziÓria.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas