Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziesassariSpettacoloTurismo › Prima die de annu in Tątari: publicadu su bandu in Tątari.
S.I. 12 dicembre 2014
Sa Comuna at publicadu su bandu pro sa rechesta de proposta pro s'organizatzione e sa realizatzione de sa Prima die de annu cando mancant setzi pagas dies a su 31 de nadale
Prima die de annu in Tątari: publicadu su bandu in Tątari


Tątari - Novidade pro sa Prima Die de annu in Tątari. A pustis de s'addņviu cun sos operadores, organizadu dae s'amministratzione, sa Comuna de Tątari at publicadu su bandu pro sa rechesta de proposta pro s'organizatzione e sa realizatzione de sa Prima die de s'Annu.
S'Amministratzione cheret fąghere partetzipare su mundu culturale e artģsticu de su territņriu e esternalizare sa realizatzione e organizatzione de un'eventu de animatzione e/o ispetąculu pro sa serada de su 31 de nadale de su 2014.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2022 Mediatica sas