Tatari.it
Noas    Vėdeu   
Tatari.itnotiziesassariSpettacoloBellezza › Su tataresu Giordo est su prus bellu de Itālia
S.I. 17 novembre 2014
S'eventu, in ue b'at āpidu meda pųblicu e una giuria particulare, at incoronadu su binchidore Giosepe Giordo, 22 annos, peritu mecānicu tataresu
Su tataresu Giordo est su prus bellu de Itālia


Tātari - Est istada una serada forte e emotzionante cussa āpida in sa galleria de su tzentru Cummertziale Luna & Sole de Tātari chi at ospitadu sa finale regionale de su cuncursu natzionale “Il + Bello d’Italia”.
A s'eventu b'at āpidu pųblicu meda e una giuria at postu sa corona a su binchidore Giosepe Giordo, 22 annos, peritu mecānicu tataresu.

Su cuncursu natzionale est arribadu a manera ufitziale in s'ėsula pro su segundu annu cunsecutivu grātzias a s'ųnicu agente regionale Augusto Contini, dae medas annos protagonista in su panorama de s'ispetāculu sardu.
Giosepe at a intrare de deretu a sa finalissima natzionale chi at a čssere s'8 de nadale in su
Teatru Itālia in Roma Capitale, rapresentende in custa manera s'ėsula bella nostra. Cun isse ant a volare finas su segundu classificadu Daniele Pappani de Sossu, Vitōriu Sanna e Luigi Argiolas de Tātari arribados cun su matessi mčritu a su de tres postos. Ma no ant a čssere sos ųnicos a rapresentare sa Sardigna, ant a čssere presentes finas āteros pitzinnos chi ant bintu sas tapas pretzedentes a sa finale regionale. Maurėtziu Zolesi at presentadu sa serada alternende sas intradas in passerella de una deghina de cuncurrentes chi ant gherradu pro su tėtulu regionale. S'eventu est istadu trasmėtidu in direta dae Telegė (sa Televisione de Tātari) chi at dadu paris cun s'iscuadra sua unu sustegnu mannu pro fāghere resčssere s'eventu e su cuncursu. S'apuntamentu como est pro sa fase finale in Roma in ue sos sardos giōvanos ant a chircare de cuncųrrere pro su tėtulu natzionale in mesus a prus de chentu pitzinnos chi benint dae totu sa penėsula.


In sa foto (a manca) Giosepe Giordo
Commenti

Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsābile linguėstico: Mario Sanna
Š 2000-2018 Mediatica sas