Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziesassariSpettacoloBellezza › Su tataresu Giordo est su prus bellu de Itąlia
S.I. 17 novembre 2014
S'eventu, in ue b'at ąpidu meda płblicu e una giuria particulare, at incoronadu su binchidore Giosepe Giordo, 22 annos, peritu mecąnicu tataresu
Su tataresu Giordo est su prus bellu de Itąlia


Tątari - Est istada una serada forte e emotzionante cussa ąpida in sa galleria de su tzentru Cummertziale Luna & Sole de Tątari chi at ospitadu sa finale regionale de su cuncursu natzionale “Il + Bello d’Italia”.
A s'eventu b'at ąpidu płblicu meda e una giuria at postu sa corona a su binchidore Giosepe Giordo, 22 annos, peritu mecąnicu tataresu.

Su cuncursu natzionale est arribadu a manera ufitziale in s'ģsula pro su segundu annu cunsecutivu grątzias a s'łnicu agente regionale Augusto Contini, dae medas annos protagonista in su panorama de s'ispetąculu sardu.
Giosepe at a intrare de deretu a sa finalissima natzionale chi at a čssere s'8 de nadale in su
Teatru Itąlia in Roma Capitale, rapresentende in custa manera s'ģsula bella nostra. Cun isse ant a volare finas su segundu classificadu Daniele Pappani de Sossu, Vitņriu Sanna e Luigi Argiolas de Tątari arribados cun su matessi mčritu a su de tres postos. Ma no ant a čssere sos łnicos a rapresentare sa Sardigna, ant a čssere presentes finas ąteros pitzinnos chi ant bintu sas tapas pretzedentes a sa finale regionale. Maurģtziu Zolesi at presentadu sa serada alternende sas intradas in passerella de una deghina de cuncurrentes chi ant gherradu pro su tģtulu regionale. S'eventu est istadu trasmģtidu in direta dae Telegģ (sa Televisione de Tątari) chi at dadu paris cun s'iscuadra sua unu sustegnu mannu pro fąghere resčssere s'eventu e su cuncursu. S'apuntamentu como est pro sa fase finale in Roma in ue sos sardos giņvanos ant a chircare de cuncłrrere pro su tģtulu natzionale in mesus a prus de chentu pitzinnos chi benint dae totu sa penģsula.


In sa foto (a manca) Giosepe Giordo
Commenti

Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2018 Mediatica sas