Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesardegnaCronacaMeteo › MŔteo: crititzidade ordinÓria in sardigna
A.B. 27 ottobre 2014
Cunsideradu su bolletinu de crititzidade natzionale, publicadu dae su Dipartimentu Ntzionale de sa Protetzione Tzivile, est prevýdida crititzidade ordinÓria pro arriscu idrogeol˛gicu localizadu in su Campidanu, in su Flumendos- Flumineddu, in Gaddura, in s'Iglesiente, in su Logudoro, in Montevecchio-Pischilappiu e in su Tirsu
MŔteo: crititzidade ordinÓria in sardigna


Casteddu - dae lunis a borta de die pro sas 24-36 oras imbenientes, su Dipartimentu Natzionale de sa Protetzione Tzivile previdet źpretzipitatziones "a carattere di rovescio" o temporada. Sos fen˛menos ant a Ŕssere acumpangiados dae temporadas de intensidade forte, atividade elŔtrica repetida e rÓficas de ventu forte╗. In base a custu bolletinu de crititzidade natzionale, publicadu dae sa Protetzione Tzivile, martis su 28 de santugaine est prevýdida crititzidade ordinÓria pro arriscu idrogeol˛gicu localizadu in su Campidanu, in su Flumendosa- Flumineddu, in Gaddura, in s'Iglesiente, in su Logudoro, in Montevecchio-Pischilappiu e in su Tirsu
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas