Tatari.it
Noas    Vìdeu   
Tatari.itnotiziealgheroCronacaMeteo › Uraganu Gonzalo: unda de 17 metros in s'Alighera
S.A. 22 ottobre 2014
Su datu est istadu registradu custu mangianu a sas 9,30 dae sa Rete Ondamètrica Natzionale de s'’Ispra. Sas undas ant a sighire a èssere artas meda finas a cras sero
Uraganu Gonzalo: unda de 17 metros in s'Alighera


S'Alighera - Faghet tìmere s'uraganu Gonzalo arribadu dae pagu in Itàlia. Su chi b'at àpidu in antis in sas ìsulas Britànnicas est malu e sa chida colada at fatu disacatu finas in s'artzipelagu de sas Bermudas in mesus de s'otzèanu Atlànticu.
S'uraganu est cajonende ventos fortes in medas logos de s'Istadu. Sos datos de sa Rete Ondamètrica Natzionale de s’Ispra ponent totus in alerta.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsàbile linguìstico: Mario Sanna
© 2000-2021 Mediatica sas