Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesardegnaPoliticaScuola › DisÓbiles e iscola: Firino add˛viat sos sindacados
A.B. 20 ottobre 2014
źSa Regione at mantŔnnidu e at mantŔnnere sos impinnos suos╗, at decraradu s'assessora regionale de sa Cultura e de s' Istrutzione P¨blica a sos rapresentantes de sa Cgil pro su chi pertocat su deretu a s'ist¨diu pro sos disÓbiles
DisÓbiles e iscola: Firino add˛viat sos sindacados


Casteddu - S'assessora regionale de sa Cultura e de s'Istrutzione P¨blica ClÓudia Firino at addoviadu sos rapresentantes de sa Cgil pro faeddare de su deretu a s'ist¨diu pro sos pitzinnos disÓbiles. źAmus disc¨tidu cun su sindacadu - at pretzisadu sa delegada regionale - de sa situatzione e de sas crititzidades atuales, finas pro curpa de sa crŔschida de su n¨meru de sos disÓbiles. In s'add˛viu apo torradu a nÓrrere chi b'at a Ŕssere s'impinnu de s'Assessoradu meu e de sa Giunta Regionale subra de custu tema dýligu╗.
Sa titulare de s'Istrutzione P¨blica at ammentadu s'istantziamentu, fatu cun deliberatzione, de 5 milliones de Ŕuros pro garantire s'assistŔntzia de sos pitzinnos de totu s'╠sula. źSa summa no est istada minimada - at sutaliniadu s'assessora regionale Firino - comente est capitadu imbetzes pro Óteras boghes de su bilÓntziu regionale. In prus, pro sa prima bia in assolutu, amus antitzipadu s'80% de su totale a s'incumintzu de s'annu iscolÓsticu╗.
źSu n¨meru de sos disÓbiles chi andant a iscola est creschende a manera costante - at naradu s'assessora - custu est unu signale positivu in su caminu de integratzione chi s'est faghende╗. Sa rapresentante de sa Giunta Pýgliaru at postu in evidŔntzia comente subra de su tema bi devet Ŕssere una sensibilidade majore e responsabilidade dae parte de totu sos livellos istitutzionales e chi sa Regione at mantŔnnidu e at a mantŔnnere sos impinnos suos. źSi at a sighire una situatzione de crititzidade - at congruidu s'assessora Firino - s'Assessoradu at a intervŔnnere, dae su mese de ghennÓrgiu de su 2015, cun sas risursas de su bilÓntziu imbeniente╗.


In sa foto: s'assessora regionale ClÓudia Firino
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas