Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziesassariCronacaSanitą › Timbraiat in sa Asl e visitaiat in privadu: arrestadu un’ortopčdicu in Tątari
S.A. 2 settembre 2014
S’ortopčdicu est istadu arrestadu custu mangianu: timbraiat e a pustis faghiat sas visitas privadas in su tzentru gestidu dae sa mugere, denuntziada paris a su diretore de s’ambulatņriu sutapostu a secuestru
Timbraiat in sa Asl e visitaiat in privadu: arrestadu un’ortopčdicu in Tątari


Tątari – Arveschende a noe, arrestadu dae su Nas de Tątari unu dirigente ortopčdicu in servģtziu in sa Asl n.1. S’acusa, pro su dotore a sos arrestos domitziliares, est de trufa agraviada a dannu de su SSN, falsu, abusu de ufģtziu e peculadu.Sas indągines sunt incumintzadas prus de un’annu a como. Segundu sos militares de su Nłcleu Antisofisticatzione e Sanidade, s’ortopčdicu a manera arbitrąria faghiat atividade professionale de carątere privadu in unu tzentru de meighina isportiva e fisioterapia gestidu dae sa mugere, mancari esseret ąpidu unu raportu de esclusiva cun s’Azienda sanitąria a ue andaiat pro timbrare e a pustis si nche andaiat deretu.Dae sas indągines paret chi su sanitąriu impreaiat sas aparechiaduras de sa Asl pro sas visitas privadas e, in un’ocasione, sos carabineris ant atzertadu chi aiat incassadu su pagamentu de una vģsita mčiga chi deviat čssere dada a sa Asl. In s’ąmbitu de sa matessi operatzione su tzentru est istadu sutapostu a secuestru e sunt istados denuntziados su diretore sanitąriu de s’ambulatņriu e comente responsąbile legale, sa mugere de s’arrestadu.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2018 Mediatica sas