Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesassariCronacaOpere › Inaugurada sa sede noa de sa biblioteca universitÓria in pratza de Fiume
M.C. 8 luglio 2014
Custu mangianu tzerim˛nia de inauguratzione de sa sede noa de sa biblioteca universitÓria trasferida dae pratza Universidade a pratza de Fiume
Inaugurada sa sede noa de sa biblioteca universitÓria in pratza de Fiume


TÓtari - Est istada inaugurada custu mangianu (martis) sa biblioteca universitÓria chi est in sĺuspidale tzivile de Pratza de Fiume. Una sede prus manna pro sos istudentes, in cunfrontu a sĺistrutura de pratza Universidade in ue bĺat a Ŕssere dae como in susu sa biblioteca de GiurisprudŔntzia: in totu sĺistÓbile nou bĺant a Ŕssere a su mancu treghentamýgia vol¨menes, est a nÓrrere sete chil˛metros de libros, e belle otanta postos pro si sŔdere. In cada sala bĺat oto postatziones cun cullegamentu internet e ispÓtzios pro sos ipovedentes.Sos traballos de restÓuru, incumintzados in su 2007, sunt istados fatos in su bonu de sĺistrutura ma est galu difýtzile a nÓrrere cando at a tancare de su totu su cantieri. Su traballu longu at torradu a abivare unu monumentu ist˛ricu de sĺincumintzu de su sŔculu XIX. In su primu pianu de sĺistÓbile, a ora de sas 11.30, bĺat Ópidu sa tzelebratzione in ue bi fiat sa sutasegretÓria a sos Benes culturales Frantzisca BarrÓcciu, su retore de sĺuniversidade de TÓtari Attilio Mastino, su sýndigu Nicola Sanna, su presidente de su cussýgiu regionale, su diretore regionale pro sos Benes paesagýsticos de sa Sardigna, Maria Assunta Lorrai e su diretore de sa biblioteca universitÓria Maria Rosaria Manunta. A pustis de sa tzerim˛nia su p¨blicu at visitadu sa biblioteca in ue como traballant 32 dipendentes.
Commenti

Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas