Tatari.it
Noas    Vìdeu   
Tatari.itnotiziesardegnaSaluteAnimali › Peste suina: novidades in Regione
A.B. 16 giugno 2014
S'Assessoradu a sa Sanidade in acordu cun su Ministèriu de sa salude: normas noas e organizatzione noa cunforma a sa normativa europea
Peste suina: novidades in Regione


Casteddu - S'Assessore a sa Sanidade nou Luigi Arru pro su chi pertocat sa peste suina at agatadu una situatzione crìtica, siat dae unu puntu de vista normativu siat dae cussu organizativu, comente cunfirmat sa lìtera imbiada dae su Ministèriu de sa Salude a sa Cummissione Europea in su mese de santandria de su 2013.
Su primu atu est istadu su de ammaniare su pianu contra a sa peste suina 2015-2017, cumpartzidu cun su Ministèriu de sa Salude. In custas dies, sos ufìtzios de s'Assessoradu, paris cun s'assessore, sunt faghende su progetu de luta e de cuntrastu a sa peste suina. Sa proposta at a èssere posta luego a s'atentzione de su presidente Frantziscu Pìgliaru e de sa Giunta.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsàbile linguìstico: Mario Sanna
© 2000-2024 Mediatica sas