Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziesassariCulturaCultura › Sos Istatutos Tątaresos sunt sas raighinas de Tątari: Cunvegnu
Red 25 novembre 2016
Abertu oe su Cunvegnu in subra de sos Istatutos Tątaresos
Sos Istatutos Tątaresos sunt sas raighinas de Tątari: Cunvegnu


TATARI: Est istadu Nigola Sanna, eris sero (giņbia) a abčrrere in su Teatru Tzivicu su cunvegnu de istłdios "I 700 anni degli Statuti Sassaresi". Su cunvegnu at agabare in sa die de sąbadu e at bģdere reladores de sas universidades de Tątari, Casteddu, Genova, Parma, Firenze, Perugia.


In sa foto: unu momentu de su cunvegnu.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2023 Mediatica sas