Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesassariPoliticaSanitÓ › S'ASL unica in TÓtari, s'AREUS in N¨goro
A.B. 27 luglio 2016
Votadu in Consýgiu Regionale su seberu de sas sedes
S'ASL unica in TÓtari, s'AREUS in N¨goro


TATARI- S'ASL (Azienda SanitÓria pro sa tutela de sa salude) cun sa sede in TÓtari, s'AREUS (azienda regionale pro sas emergentzias sanitÓrias) in N¨goro. Gasi est istadu votadu oe (mŔrcuris) dae su Consýgiu Regionale de sa Sardigna, cun 30 votos a favore, 26 contra e unu votu de astensione (Zedda de sos Rossomori)
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas