Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizienuoroCronacaCronaca › Ulýana: turista fertu in su monte
S.A. 13 maggio 2016
Sos volontÓrios de su Sucursu Alpinu ant dadu succursu
Ulýana: turista fertu in su monte


ULIANA: Un'arrampicadore austriacu est istadu succursu a pustis de Óere a Ŕssere rutu dae su Monte Cusidore. S'˛mine faghiat banda de una ghedda de turistas arrampicadores cando est rutu ei est aduradu fertu a un'anca.
Cramados dae su 118 a sas 10 de mangianu sos ˛mines de su Sucursu Alpinu sunt arribados dae sas istatziones issoro e cun d'una barella ant leadu su turista in siguresa, ca s'elic˛teru non podiat calare in su giassu.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas